• امروز دوشنبه دوم اردیبهشت  1398 

ارتباط با مدیر شهرستان دشتی

صفحه ی اصلی / ارتباط با مدیر شهرستان دشتی


 تصاویر  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن  داخلی
  ناصر زنگنه  رئیس شهرستان دشتی  07735330534  -