• امروز سه شنبه بیست و دوم آبان 1397 

ارتباط با اداره شهرستان جم

صفحه ی اصلی / ارتباط با اداره شهرستان جم


 تصاویر  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن  داخلی
  عادل آموزگار  رئیس شهرستان جم  07737624024  -