• امروز جمعه سوم اردیبهشت  1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

آگهی مزایده اجاره

آگهی مزایده اجاره

اداره اوقاف وامور خیریه در نظر دارد یک باب دفتر اداری،یک باب پارکینگ از رقبات موقوفه کازرونی واقع درخیابان شهدا ودو باب مغازه تجاری از رقبات مسجد صاحب الزمان (عج) بهمنی را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید .

 چهارشنبه 6 اسفند 1399   45  0      

 

آگهی مزایده اجاره

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوشهر ، به استناد ماده 11 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه در نظر دارد یک باب دفتر اداری،یک باب پارکینگ از رقبات موقوفه کازرونی واقع درخیابان شهدا ودو باب مغازه تجاری از رقبات مسجد صاحب الزمان (عج) بهمنی را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید .

لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید

ردیف

نام موقوفه

مورد اجاره

کاربری

مساحت-مترمربع

آدرس ملک

حداقل اجاره ماهیانه (به ریال)

1

کازرونی

دفتر اداری

اداری

50/59

خیابان شهدا روبه روی پاساژ ملت

35/000/000

2

کازرونی

پارکینگ

خدماتی

55/3362

خیابان شهدا

70/000/000

3

مسجد صاحب الزمان(عج)

یک باب مغازه

تجاری

3/36

بهمنی جنب مسجد صاحب الزمان (عج)

20/000/000

4

مسجد صاحب الزمان(عج)

یک باب مغازه

تجاری

51/42

بهمنی جنب مسجد صاحب الزمان (عج)

25/000/000

 

 
 
 
 
 
 

شرایط مورد اجاره:  

1-  پیشنهاد دهنده باید 10% قیمت پایه را به عنوان سپرده به اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان بوشهر واریز نموده و فیش آن را به انضمام کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی و تعیین قیمت دقیق پیشنهادی به ریال را در پاکت پلمپ شده تحویل حراست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر ، واقع در خیابان رئیسعلی دلواری تحویل نماید.

2-  به پیشنهاد های مبهم یا بدون قبض رسید سپرده و یا آنهایی که خارج از موعد مقرر برسد یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-  داوطلبان می تواننداز تاریخ چاپ انتشارآگهی به مدت 15 روز کاری پیشنهادات را تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

4-  کمیسیون مزایده در حضور نمایندگان اداره اوقاف و امور اقتصادو دارایی و دادستان عمومی شهرستان  بوشهر  تشکیل خواهد شد تمامی هزینه های مربوط به تنظیم سند اجاره به عهده مستأجر می باشد.

5-  برنده مزایده می بایست طبق ضوابط و مقررات با اداره اوقاف قرارداد اجاره منعقد نماید و اجاره را ماهیانه پرداخت نماید.

6-   برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد می بایست ضمانت نامه بانکی جهت اجاره و تخلیه ملک به مبلغ اجاره بهاء یک ساله وچک ضمانت بابت اجاره سه ماهه اول نزد اداره اوقاف و دیعه بسپارد و در صورت عدم ارائه به منزله انصراف تلقی خواهد شد .

7-  مدت اجاره از تاریخ تنظیم سند اجاره به مدت 1سال(12ماه) می باشد.

8-  عرصه واعیان متعلق به موقوفه بوده وپس از مزایده، با برنده مزایده قرارداد عرصه واعیان وقف، منعقد می گردد.

9-  چنانچه برنده مزایده ظرف مدت تعیین شده توسط کمیسیون مزایده جهت تنظیم قرارداد اجاره مراجعه ننماید مبلغ سپرده به نفع موقوفه ضبط و نوبت به اولویت بعدی خواهد رسید.

 

 


برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار