• امروز جمعه بیست و هشتم خرداد 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

مدیرکل اوقاف استان بوشهر: اخذ ۷70  سند مالکیت موقوفات وبقاع متبرکه استان طی ۴ سال اخیر

مدیرکل اوقاف استان بوشهر: اخذ ۷70 سند مالکیت موقوفات وبقاع متبرکه استان طی ۴ سال اخیر

عداد اسناد مالکیت اخذ شده، شامل 558 فقره سند مالکیت موقوفات منفعتی و 86 فقره سند مالکیت موقوفات انتفاعی است که مربوط به موقوفات استان بوشهر از سال 95 تا سال 98 می باشد.

 چهارشنبه 11 تیر 1399   90  0      

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا اسماعیل پور، عضو شورای فرهنگ عمومی و مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر، در نشستی با اصحاب قلم و رسانه با اشاره به اینکه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ، عنوان کرد: تمامی مجموعه های تصمیم ساز و تصمیم گیر و به خصوص ﺩﻭﻟﺖ به عنوان قوه مجریه ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺻﺤﯿﺢ، ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﻠﯽ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻻ‌ﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻫﻮﯾﺘﯽﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ﻃﺮﺡ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﺣﺎﻭﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ‌ﻣﺎﻟﯽ، ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ) است،افزود: ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و همچنین نیز ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺸﻢ‌ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﺗﯽﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ مسئوﻻ‌ﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با تاکید بر اینکه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎﻡﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺯﻣﯿﻦ در ﺩﻭ ﻭﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ و ﺑﺪﻭﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ، اظهار کرد: ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ،

ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

وی به یکی دیگر از فرایند جانمایی دقیق و ثبت ملک اشاره کرد و گفت: ﺗﻬﯿﻪﻧﻘﺸﻪ جانمایی یو تی ام (UTM) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ آن ملک است و ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ (ﯾﻮ ﺗﯽ ﺍﻡ) ﻣﻠﮏ وﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺯﻣﯿﻦ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻃﻼ‌ﻉ ﺍﺯﻣﺴﺎﺣﺖ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻠﮏ به فرایند ثبت و صدور سند رسمی و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻣﻠﮑﯽ منجر می گرﺩﺩ.

حجت الاسلام اسماعیل پور در ادامه عنوان کرد: ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﻗﺮﺁﻧﯽ و همچنین ثبت و دریافت اسناد مالکیت موقوفات منفعتی و انتفاعی وبقاع متبرکه در سیستم کاداستر سازمان ثبت و اسناد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﯼ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻗﺎﻑ و امورخیریه بوشهر ﺑﻮﺩﻩاست.

وی ادامه داد و اعلام کرد: ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﯽ، ﺩﺭﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺖ چهار مورد ﻭﻗﻒ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺩﺭ شهرستان های ﺍﺳﺘﺎﻥ بوشهر ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﮐﻪ در سه ماهه اول ﺍﻣﺴﺎﻝ یک مورد وقف به ثبت رسیده و ﺗﻼ‌ﺵﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻗﻒ ﺯﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎﺯ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﯾﻢ.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با اعلام این خبر که تا کنون تعداد 770 فقره سند ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ منفعتی و انتفاعی ﻭ ﺑﻘﺎﻉ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ درمناطق شهری و روستایی این استان صادر و اخذ شده است، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺍﺧﺬ ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼﺍﺯ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ.

حجت الاسلام اسماعیل پور اضافه کرد: تعداد اسناد مالکیت اخذ شده، شامل 558 فقره سند مالکیت موقوفات منفعتی و 86 فقره سند مالکیت موقوفات انتفاعی است که مربوط به موقوفات استان بوشهر از سال 95 تا سال 98 می باشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر افزود: تعداد اسناد مالکیت اخذ شده درسه ماهه اول سالجاری، شامل 25 فقره سند مالکیت موقوفات منفعتی و 31 فقرهسند مالکیت موقوفات انتفاعی در شهرستان های بوشهر است.

ثبت 60 فقره سند مالکیت بقاع متبرکه بوشهر در سیستم کاداستر

وی در ادامه ﺁﻣﺎﺭ اسناد ثبتی و اخذ شده سند مالکیت بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان در محدوده جغرافیایی استان بوشهر را از سال 95 تا سال 98را تعداد 59 فقره سند مالکیت اعلام کرد و گفت: در سه ماهه اول امسال تعداد یک فقره سند مالکیت در عرصه بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان اخذ شده و در سیستم کاداستر سازمان ثبت و استاد استان بوشهر ثبت و صادر شده است.

ﺗهیه 860 ﻧﻘﺸﻪ UTM موقوفات در استان بوشهر

حجت الاسلام اسماعیل پور با بیان اینکه ﺗﻌﺪﺍﺩ 830 مورد ﻧﻘﺸﻪ جانمایی (یوتی ام) UTM مربوط به موقوفات استان بوشهر از سال 95 تا سال 98 ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﻪﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ، خبرداد: در سه ماهه اول امسال نیز تعداد 30مورد نقشه (یو تی ام) در استان بوشهر تهیه شده است.

استان بوشهر 1966 موقوفه دارد

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با اعلام اینکه آمار موقوفات منفعتی و انتفاعی در این استان تعداد 1966 موقوفه است، افزود: تعداد این موقوفات منفعتی و انتفاعی در شهرستان تنگستان 189 مورد موقوفه، درشهرستان جم 275 مورد موقوفه، در شهرستان دشتستان 710 مورد موقوفه، درشهرستان دشتی 412 مورد موقوفه، در شهرستان گناوه و دیلم 310 مورد موقوفه و در شهرستان کنگان و عسلویه 384 مورد موقوفه داریم.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺭﺍ 380 موقوفه ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺗﻌﺪﺍﺩ 294 ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺠﺪ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،حسینیه ﻭ ﺯﯾﻨﺒﯿﻪ، مهدیه و فاطمیه ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﯿﺮﯾﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﻮﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ: ﺗﻌﺪﺍﺩ 87 ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ 48 ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

فعال ترین مراکز «افق» کشور در استان بوشهر

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﯿﺮﯾﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ و مناسبت های فرهنگ دینی ﺩﺭ 40ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ و مراکز «افق» ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: فعال ترین مراکز «افق» استان بوشهر در سطح کشور در اجرای برنامه های فرهنگی وفعالیت های قرآنی با مشارکت موسسات و تعامل با ممتازین جامعه قرآنی وتشکل های دینی در طول سال به ترتیب آستان مقدس امامزاده محمد بن باقر (ع)شهرستان بوشهر، آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) شهرستان گناوه،امامزاده محمد (ع) بردخون کهنه شهرستان دیر، بقعه متبرکه سید حببب الله شهر ریز شهرستان جم، امامزاده حسین (ع) شهر بنک شهرستان کنگان و امامزاده ابراهیم (ع) روستای نینیزک شهرستان دشتستان هستند.

ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺰﺀﺧﻮﺍﻧﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ «ﻧﻮﺍﯼ ﻣﻠﮑﻮﺕ» ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ 400 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﺯﯾﺎﺭﺗﯽ ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﻟﺮﺿﺎ (ﻉ) ﺑﻪ 29ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺰﺀﺧﻮﺍﻧﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 11ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ و 600 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ 145 ﻧﻔﺮﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 14 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ و پانصد هزار ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻣﻮﺭ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺒﺎ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺷﺪ.

ﻭﯼ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭼﻬﻞ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻ‌ﻥ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

مسابقات قرآنی مرحله شهرستانی اوقاف در بوشهر استارت خورد

حجت الاسلام اسماعیل پور اعلام کرد: ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﯿﺮﯾﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ کمیته های ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ برنامه ریزی و هماهنگی با ثبت نام کنندگان مناطق سه گانه قرآنی استان بوشهر جهت حضور و شرکت در صحنه رقابت های مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات قرآنی است.

مشارکت مجازی موسسات بوشهر در طرح ملی قرآنی 1454

ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ پایان ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪﻣﺠﺎﺯﯼ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯﺍﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ ﻭﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻃﺮﺡ ﻣﻠﯽ ﻗﺮﺁﻧﯽ 1454 ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ با شعار «قرآن، خانواده و آرامش» ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 


برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار