• امروز سه شنبه پنجم مرداد 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

برگزیده احکام وقف / قبض واقباض

برگزیده احکام وقف / قبض واقباض

برگزیده اجکام وقف / قبض واقباض واحکام مربوط به آن در یک نگاه

 شنبه 20 مرداد 1397   258  0      


اشاره
برخی موقو فعلیه )علیهم(، صیغه ی وقف، قبض و اقباض و از مهمترین ارکان وقف عبار تند از: واقف، موقوفه، متولی که در این فصل دربار هی «صیغه وقف » و «قبض واقباض » با شما سخن میگوییم.
صیغ ه لفظی است که اراده واقف بر وقف مال خود در قالب آن اعلام م یشود. هرچه بر معنای مراد از وقف دلالت کند،
در صیغه کفایت می کند.
وقف با فعل و عمل واقف نیز حاصل می شود که به آن وقف معاطاتی گویند؛ البته در وقف مسجد مجرد
ساختن ساختمان به نیت مسجد کفایت نمی کند؛ بلکه واقف یا باید صیغ هی وقف را جاری سازد یا آن را برای نماز
خواندن به نمازگزاران تحویل دهد.
راز ماندگاری وقف نسبت به سایر مصادیق احسان و انفاق این است که پس از تحقق وقف هرگونه تبدیل و تغییر در
آن خط قرمز شرع مقدس است؛ حتی خود واقف هم دراین زمینه بیگانه از وقف شمرده می شود؛ البته برخی موارد
انگشت شمار تغییر و تبدیل در موقوفات، مربوط به موارداضطرار است که به مصلحت وقف صورت می پذیرد. این، همان راز جاودانه بودن وقف است.

قبض و اقباض
اقباض به این معناست که واقف عین موقوفه را به تصرف موقو فعلیهم درآورد و قبض یعنی موقو ف علیهم، آن را دراختیار گرفته، در آن تصرف کنند.
قبض در صحت وقف شرط است و بایست با اجازه واقف صورت گیرد و این یعنی واقف باید آن را اقباض کند تا وقف تمامیت یابد.
در قبض، فوریت شرط نیست، لذا اگر عینی را وقف و آن را در زمان دیگری اقباض کند، کفایت می کند و وقف از زمان قبض تمامیت می یابد.
احکام مربوطه در یک نگاه
نیت و قصد وقف کردن به تنهایی برای تحقق وقف کافی نیست؛ بلکه وقف باید بر وجه شرعی محقق شود
; صیغه ی وقف به هر زبانی صحیح است و عربی بودن شرط نیست.
; کتابت وق فنامه توسط دیگری، بدون نیت مالک نافذ نیست.
 انشاء وقف به صورت موقت و معلق، مثل وقف کردن مکانی به عنوان مسجد برای مدت ده سال صحیح نیست و عنوان مسجدیت هم با آن محقق نمی شود؛ ولی حبس آن مکان برای نمازگزاران به مدت معین اشکال ندارد.
; وقف ایقاع است نه عقد؛ ولى در صحّت وقف، قبض موقو فعلیه شرط است، فلذا اگر شخص «ب » عین
موقوفه را تحویل نگیرد، وقف محقق نمى شود.
برخی از موارد قبض:
تحویل موقوفه به متولی یا مسئولین بیمارستان یا مركز بهداشتى.تحویل موقوفه به متولی یا بهر هبرداری در جهت وقف در مسجد، حسینیه و اصغریه.تحویل مسجد به متولی یا اقامه ی نماز در آن.تحویل به متولی درحوزه ی علمیه و مدرسه.
احکام انشاء قبول وقبض وقف 
 دفن میت یا تحویل قبرستان و غسا لخانه به متولی.
 در وقف بر اولاد تحویل به موقو ف علیه.
اگر واقف متولی باشد قبض جدید لازم نیست.
وقف معاطاتی فقط در مصالح عامه صحیح است؛ مثل در اختیار قرار دادن زمین از طرف واقف برای دفن اموات »و «واگذار نمودن مکانی به عنوان حسینیه و عزاداری درآن » و در موارد دیگر صیغه لازم است.
تخلف از شرایط مندرج در وقف و تغییر آن حتی توسط واقف، جایز نیست.شرط باطل در ضمن وقف نافذ نیست؛ مثل ای نکه فردی زمینی را وقف مسجد نماید و یک اتاق را برای خودش نگه دارد.

 


برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار