• امروز سه شنبه پنجم مرداد 1400 

ارتباط با مدیر شهرستان دیر

صفحه ی اصلی / ارتباط با مدیر شهرستان دیر


 تصاویر  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن  داخلی
  احمد کشاورزی  رئیس شهرستان دیر  07735429410  -