• امروز سه شنبه پنجم مرداد 1400 

ارتباط با مدیر شهرستان دشتی

صفحه ی اصلی / ارتباط با مدیر شهرستان دشتی


 تصاویر  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن  داخلی
  اسماعیل رمضانی  رئیس شهرستان دشتی  07735330534  -