• امروز چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1400 

ارتباط با مدیر شهرستان بوشهر

صفحه ی اصلی / ارتباط با مدیر شهرستان بوشهر


 تصاویر  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن  داخلی
  سهراب زارعی  رئیس شهرستان بوشهر  33330291-2  3190