• امروز سه شنبه پنجم مرداد 1400 

ارتباط با مدیران ستاد اداره کل

صفحه ی اصلی / ارتباط با مدیران ستاد اداره کل

 تصاوير  نام و نام خانوادگي  سمت  تلفن  داخلي
  محمد رضا اسماعيل پور  مديرکل  33330291-2  3102
   احمد اسمعیلی  معاون مديريت منابع و پشتيباني  33330291-2  3114
  سيد مهدي حسيني  معاون فرهنگي و اجتماعي  33330291-2  3160
  ابراهيم منصوري  رئيس اداره بهروره وري  33330291-2  3117
   حمزه امين نژاد  رئيس اداره تحقيق  33330291-2  3118
   شهرام دريائي نژاد  رئيس اداره حقوقي و ثبتي  33330291-2  3115
   مجتبي خوش قلب  مسئول حراست  33330291-2  3130
   خانم فاطمي  امور اداري و فناوري اطلاعات و اتباطات  33330291-2 3112
   علي اکبر مداح   روابط عمومي و امور قرآني  33330291-2 3102