• امروز شنبه سوم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات غیر حضوری مستاجرین

مناقصه و مزایده

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

دومین نشست مشترک اوقاف وثبت اسناد ومنابع طبیعی دربوشهربرگزارشد

دومین نشست مشترک اوقاف وثبت اسناد ومنابع طبیعی دربوشهربرگزارشد

برگزاری دومین نشست مشترک با ثبت اسناد واملاک ومنابع طبیعی استان بوشهر

1394/7/19 ( ثبتی و حقوقی ) 320 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

بازپسگیری 54000مترمربع ازاراضی یکی موقوفات استان بوشهرازدست زمین خواران

بازپسگیری 54000مترمربع ازاراضی یکی موقوفات استان بوشهرازدست زمین خواران

54000مترمربع ازاراضی یکی ازموقوفات شهرستان بوشهرکه توسط یکی اززمین خواران تصرف شده بود با حکم دادگاه بازپسگیری شد .

1394/4/8 ( ثبتی و حقوقی ) 446 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری نشست رئیس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان بوشهر بامدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر

گزارش تصویری نشست رئیس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان بوشهر بامدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر

گزارش تصویری دیداررئیس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان بوشهربامدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهربه همراه مسئولین ومشاورین ثبتی اداره کل اوقاف استان بوشهر

1394/3/18 ( ثبتی و حقوقی ) 393 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

نشست مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهربارئیس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان بوشهر

نشست مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهربارئیس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان بوشهر

دیداررئیس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان بوشهربامدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر

1394/3/18 ( ثبتی و حقوقی ) 402 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

گزارش تصویری نشست اوقاف وشهرداری بندربوشهر

گزارش تصویری نشست اوقاف وشهرداری بندربوشهر

گزارش تصویری شست مشترک اوقاف وامورخیریه استان باشهرداری بندربوشهر

1394/1/31 ( ثبتی و حقوقی ) 431 0 رای به این مطلب ادامه مطلب